Strona główna 5 BHP 5 Wypadki 5 Wypadki w drodze do/z pracy

Wypadki w drodze do/z pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2013 poz. 924 z dnia 13.08.2013r.)

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia. Ustawa określa drogę do lub z pracy jako:

-najkrótszą bądź komunikacyjnie najdogodniejszą,

-nieprzerwaną bądź przerwaną, o ile przerwa jest życiowo uzasadniona i czasowo w granicach potrzeb,

drogę z miejsca wykonywania zatrudnienia do miejsca zamieszkania.

Dopuszcza się również oprócz drogi do domu, drogę do miejsca innego zatrudnienia, do miejsca zwykłego wykonywania funkcji lub zadań społecznych (np. odbiór dziecka z przedszkola), zwykłego spożywania posiłków czy odbywania nauki lub studiów.

Przyczyna zewnętrzna, przywołana w definicji wypadku w drodze do pracy lub z pracy, to okoliczność, która pozostaje poza wolą i świadomością pracownika, przez co rozumiemy np. potrącenie przez samochód czy przewrócenie w środkach transportu komunikacji miejskiej.

O tym, że zdarzył nam się wypadek w drodze do pracy, pracodawcę należy powiadomić jak najszybciej.

Skip to content