Strona główna 5 Akty Prawne 5 Przepisy prawne 5 Wybrane przepisy prawne

Wybrane przepisy prawne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lp.Akt prawnyNazwa
1Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
3Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
4Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
5Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
6Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29
Ze zmianami:
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034
Dz.U. 2021 poz. 2088
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
7Dz.U.1997 nr 109 poz. 704
Ze zmianami:
Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468
Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
8Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
Ze zmianami:
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420
Dz.U. 2019 poz. 1099
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
9Dz.U.2018.2090 z dnia 2018.11.02ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
10Dz.U.1998.148.973 z dnia 1998.12.10ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
11Dz.U.2017.796 z dnia 2017.04.19ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
12Dz.U.2018.1139 t.j. z dnia 2018.06.13ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
13Dz.U.2008.199.1228 z dnia 2008.11.07ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
14Dz.U.2012.1468 z dnia 2012.12.27ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
15Dz.U.UE.L.1989.183.1 z dnia 1989.06.29
Dyrektywa 89/391/EWG
DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
16Dz.U.UE.L.1989.393.1 z dnia 1989.12.30
Dyrektywa 89/654/EWG
DYREKTYWA RADY z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
17Dz.U.UE.L.1992.245.23 z dnia 1992.08.26
Dyrektywa 92/58/EWG
DYREKTYWA RADY 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy
18Dz.U.UE.L.2016.81.51 z dnia 2016.03.31
Rozporządzenie 2016/425
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
19Dz.U.UE.L.1989.393.18 z dnia 1989.12.30
Dyrektywa 89/656/EWG
DYREKTYWA RADY z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego
20Dz.U.UE.L.2003.42.38 z dnia 2003.02.15
Dyrektywa 2003/10/WE
DYREKTYWA 2003/10/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem)
21Dz.U. 2013; poz. 1619Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne
22Dz.U. z 2019; poz. 1225Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
23Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy a dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne 
24Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
25Dz.U. z 2016; poz. 1488Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
26Dz.U. z 2016; poz. 1117)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
27Dz.U. z 2018; poz. 1286Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
28Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
29Dz.U. z 2016; poz. 2067Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
30(Dz. U. z 2012r.; poz. 40.)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. r. w sprawie wykazu czynności zawodowych pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
31Dz.U. z 2009 nr 105 poz. 870Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
32Dz.U. z 2013; poz. 924Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
33Dz.U. z 2019; poz. 1205Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
34Dz.U. z 2013; poz. 1367Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
Wykaz zewnętrznych przepisów prawnych – Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona przeciwpożarowa

Lp.Akt prawnyNazwa
1Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
3Dz.U.2021.2008 t.j. z dnia 2021.11.05USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Naruszenie przepisów przeciwpożarowych]
4Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
5Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
6Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
7Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
Wykaz zewnętrznych przepisów prawnych – Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona radiologiczna

Lp.Akt prawny Nazwa
1Dz.U.2021.1941 t.j. z dnia 2021.10.27USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
2Dz.U.2021.640 z dnia 2021.04.08ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej
3Dz.U.2021.765 z dnia 2021.04.24ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
4Dz.U. 2022 poz. 967Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
5Dz.U. 2022 poz. 722Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.
6Dz.U. 2021 poz. 1890Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.
7Dz.U. 2021 poz. 1667Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.
8Dz.U. 2021 poz. 1657Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące.
9Dz.U. 2021 poz. 1725Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.
10Dz.U. 2021 poz. 796Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia.
11Dz.U. 2021 poz. 1053Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych.
12Dz.U. 2021 poz. 627Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia.
13Dz.U. 2021 poz. 33Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy
14Dz.U. 2020 poz. 2313Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym.
15Dz.U. 2015 poz. 2267
•       Dz.U. 2021 poz. 663
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
16Dz.U. 2007 nr 121 poz. 841Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniowania żywności promieniowaniem jonizującym
17Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
18Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.
Wykaz zewnętrznych przepisów prawnych – Ochrona radiologiczna

Skip to content