Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

Kierujemy się zasadą “Pracuję bezpiecznie”

Kierownik

Tomasz Klawikowski

Tomasz Klawikowski

Kierownik - Główny Specjalista ds. BHP i ppoż.

e-mail: tomasz.klawikowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 20
pok. 105

Pracownicy

Iwona Jaworska

Iwona Jaworska

Starszy Specjalista ds. BHP

e-mail: iwona.jaworska@ug.edu.pl
tel. 58 523 20 28
pok. 101

Opieka nad jednostkami: Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Stacja Morska w Helu, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Patrycja Sampławska

Patrycja Sampławska

p.o. Zastępca Kierownika Biura Starszy Inspektor ds. BHP

e-mail: patrycja.samplawska@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 38
pok. 107 
Opieka nad jednostkami: Wydział Biologii, Stacja biologiczna, Obiekt Jezioro Drużno, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Kamila Hejmowska

Kamila Hejmowska

Starszy Inspektor ds. BHP

e-mail: kamila.hejmowska@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 24
pok. 107
Opieka nad jednostkami: Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, OW Łączyno, Stacja Limnologiczna Borucino, Pałac w Leźnie

Agata Grzegowska

Agata Grzegowska

Specjalista administracyjny

e-mail: agata.grzegowska@ug.edu.pl 
tel. 58 523 23 67; 23 45
pok. 106
Magazyn środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego / ochronnego

Nikodem Ponikwicki

Nikodem Ponikwicki

Inspektor Ochrony Radiologicznej

e-mail: nikodem.ponikwicki@ug.edu.pl
tel. 58 523 20 28
pok. 101
Ochrona radiologiczna

Piotr Skoblik

Piotr Skoblik

Inspektor ochrony ppoż.

e-mail: piotr.skoblik@ug.edu.pl

pok. 102

Ochrona przeciwpożarowa

Główne zadania:

 1. Pełni zadania służby bhp, prewencji pożarowej oraz ochrony radiologicznej Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i ppoż., na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 3. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy oraz stan bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z dochodzeń powypadkowych, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Prowadzi rejestry wypadków pracowników i studentów, a także zachorowań na choroby zawodowe.
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w ustalaniu stanowisk pracy do wykonania pomiarów i badań środowiska pracy, prowadzi karty pomiarów i rejestry tych badań.
 7. Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bhp, ustalaniu zakresu obowiązków – w zakresie bhp – osób kierujących pracownikami. Opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny, ekspertyzy i inne z zakresu ochrony ppoż. oraz prowadzi doradztwo w ww. zakresie.
 8. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz bierze udział w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 9. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń  organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 10. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przeglądach stanowisk pracy z lekarzem.
 11. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 12. Bierze udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji i remontów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz uczestniczy w komisjach odbiorczych tych obiektów i urządzeń.
 13. Nadzoruje nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
 14. Nadzoruje nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
 15. Opracowuje program pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej.
 16. Dokonuje wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej.
 17. Ustala wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
 18. Współpracuje z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.
 19. Wydaje kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień.
 20. Występuje do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie.
 21. Nadzoruje nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne.
 22. Nadzoruje nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.
 23. Prowadzi magazyn odzieży i obuwia roboczego / ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.
Zgodnie z odrębnymi przepsiami oraz Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia podlega w zakresie nadzoru merytorycznego bezpośrednio pod Rektora, natomiast w zakresie nadzoru organizacyjnego Zastępcy Kanclerza ds. HR.
Skip to content