Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W grudniu 2021 roku opracowany został System Zarządzania Sytuacjami Zdarzeń Radiacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. System ma na celu przeanalizowanie zagrożeń wynikających z pracy z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, a następnie opracowanie procedur reagowania na zdarzenia awaryjne, mogące wystąpić podczas wykonywania takiej pracy. W Systemie przedstawione zostały osoby, wchodzące w skład tzw. „Ekipy awaryjnej”, mającej w obowiązku reagować na zdarzenia radiacyjne oraz brać udział w usuwaniu jej skutków. Członkowie Ekipy awaryjnej poddawani są okresowemu szkoleniu, a ich udział w interwencjach jest dobrowolny.

Postępowanie osoby stwierdzającej zaistnienie zdarzenia radiacyjnego oraz potencjalne sytuacje awaryjne opisane są w Zakładowym Planie Postepowania Awaryjnego (załączniki).  Kompletny System Zarządzania Sytuacjami Zdarzeń Radiacyjnych, do wglądu dostępny jest w pracowniach izotopowych oraz w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia.

Zakładowy plan postępowania awaryjnego – ogólny
Grafika

Skip to content