Badania lekarskie

Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy pracownik jest zobowiązany m.in. do poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczneBadania wstępneBadanie okresowe i kontrolne
przeprowadzane są na koszt pracodawcy w placówce medycznej wyznaczonej przez pracodawcę, z którą zawarł umowę. wykonują osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Rodzaje badań lekarskich

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni. Na podstawie skierowania wydanego przez Rektora, na wniosek nauczyciela akademickiego, lekarz profilaktyk przeprowadza badanie lekarskie. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie.


Choroba zawodowa jest to choroba, wymieniona w wykazie chorób zawodowych, spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy albo związana ze sposobem wykonywania pracy.

Placówka medycyny pracy: HMS Assistance Watoła S.K.A.

ul. Jerzego Waszyngtona 34/36, 81-342 Gdynia
ul. Wita Stwosza 58, 80-306 Gdańsk
Telefon do rejestracji: 798-519-519
E-mail: medycynapracy@hms-assistance24.com

Komunikat dot. profilaktycznych badań lekarskich

Wzór skierowania na badania lekarskie z przykładami i wskazówkami

Skierowanie na badania lekarskie w wersji edycyjnej

Skip to content