Strona główna 5 BHP 5 Informacja BHP o korzystaniu z pomieszczeń i wyposażenia technicznego UG 5 Informacja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uczelni

Informacja o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uczelni

(Podst. pr. art. 51  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574), art. 211 i 212 KP.  oraz rozp. MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090; § 1 pkt 5 oraz § 2 pkt 2 a).

Obowiązki i odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych uczelni oraz uczestników zajęć w zakresie bhp:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne odpowiada za zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnikom zajęć. W szczególności obowiązany jest zapewnić nadzór nad:

 • utrzymywaniem urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi w stanie zapewniającym sprawność ich działania, a niesprawne  lub uszkodzone – zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia ich, w sposób przyjęty w uczelni (wyłączyć, oznakować napisem, m.in. „urządzenie uszkodzone, zgłoszone do naprawy” itp.),
 • umieszczeniem w widocznym miejscu w pracowni, laboratorium, warsztacie itp. pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne  z użyciem urządzeń, sprzętu i narzędzi –  instrukcji bezpiecznej pracy z nimi,
 • umieszczeniem w widocznym miejscu pracowni, laboratorium, warsztacie itp. pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne  – instrukcji postępowania na wypadek awarii,
 • zabezpieczeniem i odpowiednim oznakowaniem pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieupoważnionym,
 • umieszczeniem w każdym pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne informacji o przenośnych apteczkach pierwszej pomocy i telefonach alarmowych oraz o adresie poczty elektronicznej, na który można zgłaszać przypadki wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia,
 • prowadzeniem zajęć dydaktycznych przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzeniem zajęć w warsztatach laboratoryjnych, pracowniach oraz zajęć wychowania fizycznego przez osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • bezzwłocznym powiadamianiu Rektora o wypadku, do którego doszło w czasie zajęć lub na terenie uczelni, organizowanych przez uczelnię w związku z realizacją programu kształcenia,
 • wstrzymanie korzystania z pomieszczeń lub wyposażenia technicznego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia i dopuszczenia do ponownego użytku po stwierdzeniu usunięcia zagrożenia.

2. Uczestnicy zajęć dydaktycznych studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia obowiązani są do odbycia co najmniej 4 –godzinnego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. Szkolenia te odbywają się w oparciu o odrębne przepisy wewnętrzne UG. Ponadto, uczestnicy zajęć obowiązani są znać i przestrzegać treści instrukcji, regulaminów  i wskazówek udzielanych przez prowadzących zajęcia.

3. Prowadzący zajęcia w pracowniach, laboratoriach i warsztatach, sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczestnikami tych zajęć:

 • nie mogą dopuścić do zajęć uczestników nie posiadających ochron indywidualnych, przewidzianych do danego rodzaju zajęć. Ochrony indywidualne dla uczestników zajęć wydawane są w oparciu o odrębne przepisy wewnętrzne UG,
 • obowiązani są do sprawdzenia przed ich rozpoczęciem, czy stan techniczny urządzeń i sprzętu, instalacji elektrycznej, ogólny stan pracowni, laboratorium, warsztatu nie stwarza zagrożeń dla studentów, doktorantów itp.,
 • obowiązani są zapoznać uczestników zajęć przed ich rozpoczęciem i w razie innych potrzeb –  z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo uczestników zajęć podczas np. ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu (także sportowego) i czynników szkodliwych dla zdrowia, instrukcjami bezpiecznej pracy, a także z treścią kart charakterystyk substancji i mieszanin chemicznych stosowanych podczas zajęć (ćwiczeń), a w razie nieszczęśliwego zdarzenia – udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, w razie potrzeby wezwania Pogotowia Ratunkowego – jeśli będzie to konieczne, w związku ze zdarzeniem i zawiadomienia kierownika jednostki organizacyjnej o zdarzeniu,

 4. Dokumentację powypadkową wypadku studenta, doktoranta i innego uczestnika zajęć organizowanych przez uczelnię opracowuje – w oparciu o przepisy dotyczące ustalania okoliczności u przyczyn wypadków przy pracy – zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik BBPiOZ i społeczny inspektor pracy.

5. BBPiOZ prowadzi ewidencję wypadków i sporządza analizy okoliczności i przyczyn wypadków uczestników zajęć  dydaktycznych, o wynikach których powiadamia Rektora i kierownika jednostki organizacyjnej, w której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.

6. Pozostałe informacje na stronie internetowej BBPiOZ, m.in.:

Skip to content