Strona główna 5 Ochrona ppoż 5 Postępowanie na wypadek pożaru 5 Postępowanie na wypadek pożaru

Postępowanie na wypadek pożaru

Postępowanie na wypadek pożaru:

I. ALARMOWANIE

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować otoczenie okrzykiem „PALI SIĘ” lub „POŻAR”, wcisnąć ręczny ostrzegacz pożaru znajdującym się przy klatce schodowej oraz zawiadomić straż pożarną.

2. Powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki i alarmując STRAŻ POŻARNĄ tel. 998 podać informacje:

  • gdzie się pali: dokładny adres,
  • co się pali: wiata, dach budynku, itp.
  • czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
  • numer telefonu, z którego się dzwoni i swoje nazwisko.

UWAGA! Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego Państwowej Straży  Pożarnej należy odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

1. Równocześnie z alarmowaniem oficera dyżurnego i straży pożarnej należy przystąpić do akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.

2. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej. W przypadku nieobecności tej osoby kierownictwo akcją obejmuje osoba, która zauważyła zagrożenie.

3. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.

4. Każdy przystępujący do akcji ratowniczej powinien pamiętać, że:

a) w pierwszej kolejności ratować zagrożonych ludzi,

b) wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem.

c) nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

Niezwłocznie, po ustaniu zdarzenia pożarowego Kierownik Komórki Organizacyjnej przesyła na adres e-mail: bhp@ug.edu.pl raport ze zdarzenia pożarowego.

Skip to content